Renditingimused

NB! Soovitame Teil alati enne lepingu allkirjastamist tingimused üle täpsutada.

Allakirjutatud leping on siduv - ka juhul, kui Te ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud.

AUTOELAMU RENDITINGIMUSED

1. Sõiduki kasutamise tingimused

1.1. Rentnik on kohustatud kasutama sõidukit korralikult ja heaperemehelikult. Vastavalt lepingus määratud tingimustele ja sihtotstarbele.

1.2. Sõidukit on keelatud kasutada teiste transpordivahendite pukseerimiseks, õppesõiduks, sõiduspordi treeninguteks ja võistlusteks, tasuliste teenuste osutamiseks ning kaubaveoks. SÕIDUKIS ON KEELATUD SUITSETADA JA VEDADA LOOMI (k.a väikeloomad). Trahv 500 €

1.3. Rentnik võib sõiduki juhtimise loovutada kolmandale isikule üksnes juhul, kui rendifirma on teinud sellekohase märke lepingusse. Loovutades juhtimisõiguse kolmandale isikule, on Rentnik kohustatud tutvustama talle lepingu tingimusi. Juhtimisõiguse loovutamine kolmandale isikule ei vabasta Rentnikku vastutusest käesoleva Lepingu tingimuste täitmise eest, kusjuures Rentnik vastutab kolmanda isiku tegevuse eest.

2. Vajalikud dokumendid

2.1. Rendilepingu sõlmimisel tuleb esitada rentniku pass või ID-kaart, juriidilise isiku esindajal ka B kaardi koopia ja volikiri, lepingusse märgitavate juhtide juhiluba, pass või ID-kaart. Autoelamu võib juhtida vähemalt 21 aastane isik, kes omab vähemalt B-kategooria juhiluba ja juhistaaži mitte alla 3 aasta.

3. Rentniku kohustused Sõiduki kasutamisel

3.1. Rentnik on kohustatud enne rendiperioodi algust ja Rendifirma poolt Sõiduki üleandmist Rentnikku valdusse Sõiduki põhjalikult üle vaatama võimalike kahjustuste tuvastamiseks. Juhul kui Rentnik ei tuvasta kahjustusi ega taotle vastava märke tegemist Lepingusse eeldatakse, et Sõiduk on rentimise hetkel tehniliselt korras, väliste puuduste ja riketeta ning Rentnikul ei ole pretensioone Sõiduki kohta.

3.2. Sõidukit parkides on Rentnik kohustatud eemaldama navigatsiooni- audioseadmed ning muud hinnalised asjad nähtavatest kohtadest, lukustama Sõiduki uksed ja sisse lülitama signalisatsiooni. Viibides Sõidukiga välisriigis, peab Rentnik tagama Sõiduki ohutuse ning soovitavalt parkima öisel ajal Sõiduki valvega parklasse.

3.3. Rentnik on kohustatud tagama Sõiduki dokumentatsiooni ja võtmete säilimise.

3.4. Rentnik on kohustatud tasuma Rendifirmale kõikide Rentnikule rendiperioodil esitatud trahvinõuete eest täies ulatuses (valesti parkimine, liikluseeskirjade rikkumine jms.).Rendifirmal on õigus nimetatud trahvinõuded Rentnikult sisse nõuda 6 kuu jooksul, juhul kui Rentnik ei ole neid nõudeid Rendifirmale tasunud ja nende nõuete olemasolu ilmneb pärast rendiperioodi lõppemist. Selliste nõuete tasumisel kohustub Rentnik alluma kohesele sundtäitmisele.

4. Rentniku vastutus

4.1. Rentnik vastutab Sõiduki hävimise, kaotsimineku ja kahjustumise eest, mis toimub ajal kui Sõiduk on Rentniku. Rentnik ei vastuta Sõiduki hariliku kulumise, halvenemise ja muutuste eest, mis kaasnevad Sõiduki hariliku kulumise, halvenemise ja muutuste eest, mis kaasnevad Sõiduki lepingujärgse kasutamisega.

4.2. Rentnik on täies ulatuses vastutav Sõidukile või selle seadmetele tekitatud kahju eest kui:

4.2.1. Sõidukile ja Rendifirmale on tekitatud kahju tahtlikult ja/või Rentniku süül;

4.2.2. Sõidukit on juhitud alkoholijoobes ja/või narkootilise aine mõju all

4.2.3. Sõidukit on kasutatud Eesti Vabariigi seadusi rikkudes ja/või seaduse vastastel eesmärkidel (kuriteo sooritamisel vms);

4.2.4. Sõidukit on kasutatud mitte vastavuses kehtivate liikluseeskirjadega;

4.2.5. Sõidukit on kasutatud käesoleva Lepingu punktis 1 märgitud tingimusi rikkudes;

4.2.6. Rentniku hooletuse või ettevaatamatuse tõttu on Sõiduki dokumentatsioon ja/ või Sõiduki võtmed kaotsi läinud või varastatud;

4.2.7. Rentniku hooletuse(sh p 4.2.6 juhul) või süülise käitumise tõttu on Sõiduk kaotsi läinud või varastatud;

4.2.8. Sõidetud on tühja rehviga;

4.3. Rentnik on kohustatud Rendifirmale hüvitama:

4.3.1. Sõidukile või selle seadmetele tekitatud kahjustused täies ulatuses, vastavalt Rendifirma asukohajärgse Sõiduki müügi- ja teenindusettevõtte hinnakirjale;

4.3.2. Sõidukilt kaotsiläinud, varastatud või kahjustatud osade ja lisavarustuse maksumuse täies ulatuses punktis 4.3.1 toodu kohaselt juhul, kui tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga;

4.3.3. Rentnik on kohustatud tasuma Rendifirmale purunenud rehvi remondikulud summas 95 € ühe purunenud rehvi kohta või rehvi asendamise kulud kui rehv on täielikult purunenud ja muutunud kasutuskõlbmatuks;

4.3.4. Juhul kui Rentniku kasutuses oleval Sõidukil tekib kahjustusi või kui Sõiduk varastatakse, läheb kaotsi või hävib ning kui kahju vastavalt Kindlustustingimustele hüvitatakse Kindlustusfirma poolt, on Rentnik kohustatud tasuma Rendifirmale kindlustuslepingus märgitud omavastutuse summad, (sh.auto varguse, või hävimise puhul 10% autoelamu maksumusest). Lisaks tuleb tasuda kindlustuskahju menetluskulu 80 €.

4.4. Rentnik kannab täielikku vastutust Sõiduki kui kõrgema ohu allika tekitatud võimaliku kahju eest.

5. Rendiperiood

5.1. Lühimaks rendiperioodiks tipphooajal (14.06-14.08) on 7 ööpäeva ja muul ajal 5 ööpäeva.

5.2. Rendiperioodi alguse ja lõpu lepivad Rentnik ja Rendileandja kokku täiendavalt ja see kajastub lepingu lisas. Sõiduki kokkulepitud päeval hilisemal tagastamisel lisandub rendiperioodile üks päev, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

6. Renditasu

6.1. Rendihinnas sisaldub tasu sõiduki kasutamise eest, õlide, hoolduse, kindlustuse maksumus ning kuni kahe balloonitäie gaasi hind.

6.2. Rendihind ei sisalda autokütuse, sisekoristuse, välise suurpuhastuse, reoveetanki ja WC tühjendamise maksumust. Rendihind tasutakse enne rendiperioodi algus.

7. Broneerimine

7.1. Autoelamut saab broneerida meili- või telefoni teel. Peale broneerimist kinnitame 24 tunni jooksul broneeringu võimalikkust, peale mida on võimalik tasuda broneeringu eest EstFin Marketing Oü:n arveldusarvele Swedbank EE962200221063455044.
Kuni kahe nädalase etteteatamise puhul tagastatakse 50% broneerimistasust. Alla kahenädalase etteteatamise puhul broneerimistasu ei tagastata. Broneerimistasu on ühtlasi osa tagatisraha, mis tagastatakse pärast matkabussi õigeaegset tagastamist juhul kui buss on terve ja puhas.. Broneering jõustub peale broneerimistasu laekumist arveldusarvele. Broneerimistasu on 310 €, mida ei tagastata broneeringust loobumisel.
Kui rentnik loobub broneeringust 30 päeva enne rendiperioodi algust, tagastatakse broneerimistasu täielikult.

8. Tagatisraha

8.1. Tagatisraha peab rentnik maksma lepingu nõuete täitmise tagatiseks.

8.2. Broneerimistasu suuruseks on 310 €, mis võrdub sõiduki kindlustuse põhiomavastutuse summa ja kasko halduskuludega.Lepingu lõppedes pretensioonide puudumisel tagatisraha ja broneerimisraha tagastatakse. Tagatisraha on kokku 620 €, millest 310 € tasutakse broneerimisel ja 310 € autoelamu/haagissuvila kätte saamisel.

9. Rendifirma kohustused

9.1. Rendifirma kohustab andma Rentnikule töökorras Sõiduki koos ettenähtud dokumentidega kokkulepitud/Rendilepingul märgitud ajal ja kohas. Juhul kui Rendileandja ei anna Sõidukit Rentnikule kokkulepitud ajal ja kohas, on Rentnikul õigus saada allahindlust renditasust või loobuda Lepingust.

9.2. Sõiduki üleandmise ajalise viivituse eest on Rendifirma kohustatud hüvitama Rentnikule kahjutasu kuni ühe rendipäeva renditasu ulatuses.

9.3. Rendifirma jätab endale õiguse vahetada kokkulepitud autoelamu teise autoelamu vastu autoelamu võimaliku müügi korral.

10. Kütus

10.1. Rentnik on kohustatud tasuma Sõiduki kütusekulu rendiperioodil.

10.2. Rendifirma on kohustatud andma Sõiduki rendile täis kütusepaagiga ning Rentnik on kohustatud Sõiduki tagastama täis kütusepaagiga või hüvitama Rendifirmale puuduoleva kütuse maksumuse ja tankimise teenustasu 15 €, pluss 2,50 € iga puuduolev liiter. Kütuse hulka kütusepaagis arvestatakse sõiduki kütusemõõdiku näidu alusel.

10.3. Vale või ebakvaliteetse kütuse tankimisest tekitatud kahju korvab rentnik.

11. Rentniku kohustused kahjustuste, avarii või varguste korral

11.1. Rentnik on kohustatud koheselt teavitama Rendifirmat kõikidest Sõidukile tekitatud kahjustustest, Sõidukiga toimunud avariist või Sõiduki vargusest ning toimima vastavalt Rendifirma poolt Sõiduki rentimisel antud juhtnööridele.

11.2. Liiklusavarii ja varguse korral on Rentnik kohustatud juhtunust teavitama ka politseid.

11.3. Õnnetusjuhtum tuleb vormistada kirjalikult, süüdlaselt võtta tunnistus ja allkiri.

11.4. Juhul kui Rentnik ei toimi vastavalt punktis 11. sätestatule, vastutab ta täies ulatuses kõikide Rendifirmale tekitatud kahjude eest.

12. Rendifirma vastutus Sõiduki rikke korral

12.1. Rendifirma ei vastuta otseselt või kaudselt Rentnikule tekkivate kahjude eest, mis tulenevad rendiperioodi katkemise või viivitusega seoses Sõiduki rikkega. Kui rike tekib rendiperioodi kestel, on Rentnikul õigus saada hinnaalandust renditasust, kui Rendifirma ei suuda tõestada, et on teinud kõik endast sõltuva Sõiduki korrasolekuks.

13. Sõiduki tagastamine Rendilepingus ettenähtud ajal

13.1. Sõiduk tuleb tagastada kokkulepitud/Lepingus märgitud ajal ja kohas. Rendileping loetakse lõpetatuks kui Sõiduk on tagastatud rendilepingus märgitud paigas.

13.2. Juhul kui Rentnik ei ole tagastanud Sõidukit Rendifirmale kokkulepitud / Rendilepingus märgitud ajal ja kohas ning Rendifirmaga ei ole kokku lepitud Rendilepingu pikendamise osas, teatab Rendifirma politseile Sõiduki kadumisest, kuulutab Sõiduki tagaotsitavaks ja võib kasutusele võtta muud vajalikud abinõud.

13.3. Rendiperioodi ületamisel ilma sellekohase kokkuleppeta ja Rendifirma nõusolekuta, on Rendifirmal õigus nõuda Rentnikult kahekordset renditasu rendiperioodi ületanud iga päeva eest, maksab ka iga üleläinud tund (rendipäeva tasu korda kaks jagada 24),lisaks kaotab rentnik õiguse tagatisrahade tagasisaamiseks ja on kohustatud hüvitama kõik järgmise rentniku poolt esitatud dokumenteeritud kulud (broneeringud, laevapiletid jne), mis on tekkinud seoses bussi tagastamise hilinemisega.

14. Sõiduki tagastamine

14.1. Autoelamu tuleb tagastada samas seisukorras, nagu see oli rendile võtmise hetkel, WC kassett ja reoveepaagid tühjendatuna.

14.2. Välipesu ei ole nõutav kui sõiduk ei ole tugevasti, eripuhastust nõudvalt määrdunud. Rendileandjal on õigus nõuda koristusraha kui auto ei ole piisavalt hästi koristatud. Siseruumide koristuse ja pesu hind on 115 €, väline eripesu 45 €, WC kasseti tühjendamine maksab 115 € ja reoveepaagi tühjendamine 15 €. Kogu autoelamu koristusraha(seest ja väljast must -paagid tühjendamata jne.) koristusraha 195 €.

14.3. Rikked ja vigastused, mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks, hüvitab rentnik autoesinduse hinnakirja alusel.

15. Rendilepingu katkemine

15.1. Rendifirmal on õigus katkestada Rendileping kui tuleb ilmsiks, et Rentnik on oluliselt rikkunud Rendilepingu tingimusi, on Sõidukit rentides esitanud Rendifirmale valeandmeid või ei tule toime Sõiduki ekspluatatsiooniga.

15.2. Kui Sõiduki kasutamine muutub võimatuks Sõiduki kahjustuse, rikke, avarii või varguse tõttu, loetakse Rendileping lõppenuks hetkest, millal sellekohane kirjalik informatsioon jõuab Rendifirmani.

15.3. Kui Rendifirma nõuab Lepingu katkemist käesolevas punktis toodud põhjustel, on Rentnik kohustatud Sõiduki koheselt tagastama Rendifirmale.

16. Rentnikul on keelatud sõita Sõidukiga väljaspool Eestit, kui tal puudub selleks Rendifirma eelnev kirjalik nõusolek.

17. Sõidukiga on keelatud sõita Venemaale, Ukrainasse, Valgevenesse, Moldovasse ja Türki.

18. Vaidluste lahendamine

18.1. Käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Rendifirma ja Rentniku vaheliste läbirääkimiste teel.

18.2. Juhul kui Rendifirma ja Rentnik ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vaidlused Harju maakohtus.